Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

ZAKONI KOJE JE DONELA NARODNA SKUPŠTINA

NAZIV DOKUMENTA
Objavljeno u službenom glasniku broj
Carinski zakon
73/03
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
72/03
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama
72/03
Zakon o Narodnoj banci Srbije
72/03
Zakon o finansiranju političkih stranaka
72/03
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
71/03
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
70/03
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na promet
70/03
Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori kao garantu prema evropskoj banci za obnovu i razvoj po zajmu republičkoj direkciji za puteve
70/03
Zakon o Akcionom planu harmonizacije ekonomskih sistema država članica Državne zajednice Srbija i Crna Gora radi sprečavanja i uklanjanja prepreka slobodnom protoku ljudi, robe, usluga i kapitala
67/03
Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina
67/03
Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala
67/03
Zakon o dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije
67/03
Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
67/03
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
62/03
Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava
58/03
Zakon o dopuni Zakona o matičnim knjigama
57/03
Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar
57/03
Zakon o izmenama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
57/03
Zakon o finansijskom lizingu
55/03
Zakon o koncesijama
55/03
Zakon o garancijskom fondu
55/03
Zakon o prestanku važenja Zakona o Privrednoj komori Jugoslavije
55/03
Zakon o telekomunikacijama
44/03
Zakon o javnom informisanju
43/03
Zakon o planiranju i izgradnji
43/03
Zakon o republičkim administrativnim taksama
43/03
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća
43/03
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
43/03
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na finansijske transakcije
43/03
Zakon o načinu i postupku promene Ustava Republike Srbije
39/03
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala
39/03
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom savetu pravosuđa
39/03
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu
39/03
Zakon o izmenama i dopunama krivičnog Zakona Savezne Republike Jugoslavije
39/03
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije
39/03
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2003. godinu
35/03
Zakon o ministarstvima
35/03
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
34/03
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama
27/03
Zakon o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala
27/03
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova
27/03
Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori kao garantu prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj po zajmu Gradu Kragujevcu, Gradu Nišu i Gradu Novom Sadu
18/03
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji
18/03
Zakon o duvanu
17/03
Zakon o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore
10/03
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
80/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
80/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
80/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
80/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća
80/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na promet
80/02
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
80/02
Zakon o izmenama i dopunama zakona o izboru predsednika Republike
73/02
Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju
organizovanog kriminala
42/02
Zakon o bezbednosno-informativnoj agenciji
42/02
Zakon o lokalnim izborima
42/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu
42/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu pravosuđa
42/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva
42/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama
42/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova
42/02
Zakon o radiodifuziji
42/02
Zakon o javnim nabavkama
39/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnim odnosima u državnim organima
39/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnim preduzetnicima
35/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona
o porezu na finansijske transakcije
35/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2002. godinu
35/02
Zakon o davanju kontragarancija Republike Srbije Saveznoj Republici Jugoslaviji za otplatu obaveza po zaduženju ŽTP Beograd kod Evropske banke za obnovu i razvoj
33/02
Zakon o davanju kontragarancija Republike Srbije Saveznoj Republici Jugoslaviji za otplatu obaveza po zaduženju JP "Elektroprivrede Srbije" kod Evropske banke za obnovu i
razvoj
33/02
Zakon o ministarstvima
27/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa
25/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima
25/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjoj školi
23/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi
22/02
Zakon o univerzitetu
21/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
18/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
18/02
Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
16/02
Zakon o obimu sredstava i učešću opština i gradova u porezu na promet u 2002. godini
15/02
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije
10/02
Zakon o budžetskom sistemu
9/02
Zakon o izmenama i dopunama Zakona
o sudskim taksama
9/02
Zakon o lokalnoj samoupravi
9/02
Zakon o davanju garancije Republike Srbije Kreditanstalt fur Wiederaufbau za zaduženje Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije"
8/02
Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine
6/02
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2002. godinu
74/01
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
73/01
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na promet
73/01
Zakon o radu
70/01
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju
66/01
Zakon o privrednim komorama
65/01
Zakon o Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća
65/01
Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva
63/01
Zakon o javnom tužilaštvu
63/01
Zakon o Visokom savetu pravosuđa
63/01
Zakon o sudijama
63/01
Zakon o uređenju sudova
63/01
Zakon o izmenama Zakona o izvršenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2001. godini u Republici
Srbiji
61/01


Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu