Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Vlada usvojila Nacionalni plan akcije za decu

Beograd, 12. februar 2004. godine - Potpredsednik Vlade Republike Srbije i predsednik Saveta za prava deteta Žarko Korać predstavio je danas Nacionalni plan akcije za decu, strateški dokument Vlade Srbije u kome se definiše opšta politika zemlje prema deci do 2015. godine.

Korać je tom prilikom istakao da je usvajanjem ovog dokumenta Vlada ispunila svoje međunarodne obaveze koje su preduslov za uključivanje u evropske integracije i koje proističu iz ratifikacije Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta i drugih dokumenata. On je objasnio da se Nacionalni plan akcije za decu u potpunosti zasniva na poštovanju četiri osnovna principa ove konvencije, kao što su nediskriminacija, najbolji interes deteta, pravo na život, opstanak i razvoj i participacija dece.

Prema njegovim rečima, ovaj plan predstavlja i mehanizam putem koga će moći da se prati stanje dečjih prava, kao i dobrobit dece tokom ekonomske, socijalne i političke tranzicije u Srbiji, sa definisanim prioritetima, među kojima su smanjenje siromaštva dece, kvalitetno obrazovanje i bolje zdravlje za svu decu, strategija zaštite prava dece ometene u razvoju i dece bez roditeljskog staranja, zaštita dece od zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja i jačanje kapaciteta zemlje za rešavanje problema dece.

Korać je naglasio da su izradu ovog plana pomogli UNICEF i organizacija "Save the children" iz Norveške, koje su pružile i svestranu podršku konstituisanju i radu Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije.

Direktor UNICEF-a za Srbiju i Crnu Goru An Liz Svenson pozdravila je usvajanje Nacionalnog plana akcija za decu i izrazila očekivanje da će u teškom periodu tranzicije biti realizovani svi ciljevi ovog strateškog dokumenta.


Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu