Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Vlada Srbije ponovo dostavila Skupštini 41 predlog zakona

Beograd, 11. februar 2004. godine - Vlada Republike Srbije dostavila je ponovo Skupštini Srbije na pretres paket od 41 predloga zakona, pošto su se stvorili uslovi za nastavak rada Narodne skupštine Republike Srbije. Prema značaju i sadržini predloga zakona utvrđen je redosled njihovog razmatranja, prema kojem je na prvom mestu Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu sa memorandumom o budžetu o ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2004. godinu sa projekcijama za 2005. i 2006. godinu, i sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2004. godinu.

Predlozi zakona koje je Vlada Republike Srbije ponovo prosledila u skupštinsku proceduru:

 1. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu, sa memorandumom o budžetu o ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2004. godinu sa projekcijama za 2005. i 2006. godinu i sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2004. godinu

 2. Predlog zakona o porezu na dodatu vrednost

 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima

 4. Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na promet

 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

 6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

 7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na finansijske transakcije

 8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća

 9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

 10. Predlog zakona o obezbeđivanju prihoda opštinama, gradovima i gradu Beogradu u 2004. godini

 11. Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o porezu na fond zarada

 12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

 13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

 14. Predlog zakona o stečajnom postupku

 15. Predlog zakona o agenciji za licenciranje stečajnih upravnika

 16. Predlog zakona o registraciji privrednih subjekata

 17. Predlog zakona o agenciji za privredne registre

 18. Predlog zakona o političkim strankama

 19. Predlog zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

 20. Predlog zakona o železnici

 21. Predlog zakona o energetici

 22. Predlog zakona o sistemu zaštite životne sredine

 23. Predlog zakona o izmenama zakona o sudijama

 24. Predlog zakona o izmenama zakona o uređivanju sudova

 25. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala

 26. Predlog zakona o narodnom advokatu

 27. Predlog zakona o udruženjima

 28. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radio-difuziji

 29. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima

 30. Predlog zakona o izmirenju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj

 31. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu

 32. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji

 33. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrednosti

 34. Predlog zakona o evidentiranju prometa preko registar kasa sa fiskalnom memorijom

 35. Predlog zakona o poštanskim uslugama

 36. Predlog zakona o igrama na sreću

 37. Predlog zakona o komorama zdravstvenih radnika

 38. Predlog zakona o lekovima i medicinskim sredstvima

 39. Predlog zakona o Agenciji za razvoj infrastrukture lokalne samouprave

 40. Predlog zakona o Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza

 41. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinuCopyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu