Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Mere koje se primenjuju za vreme vanrednog stanja

Beograd, 12. mart 2003. godine - Vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije Nataša Mićić, radi sprečavanja daljih posledica koje mogu da ugroze suverenost, ustavni poredak i bezbednost Republike, na predlog Vlade Srbije donosi naredbu o posebnim merama koje se primenjuju za vreme vanrednog stanja, a na osnovu člana 83. tačka 8. Ustava Republike Srbije i člana 1. i 5. Zakona o merama za slučaj vanrednog stanja.

  1. Ovom naredbom ograničavaju se određene slobode i prava čoveka i građanina utvrđene Ustavom Republike Srbije i utvrđuju posebne nadležnosti državnih organa za vreme vanrednog stanja.
  2. Lice, koje ugrožava bezbednost drugih građana ili bezbednost Republike, Ministarstvo unutrašnjih poslova može prinudno dovesti i zadržati u službenim prostorijama do 30 dana. O primeni mere dovođenja i zadržavanja donosi se rešenje, na koje se može izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova. Lice iz stava 1. ove tačke nema pravo na branioca u smislu Zakonika o krivičnom postupku. Ministarstvo unutrašnjih poslova će obavestiti porodicu lica iz stava 1. ove tačke o primeni mera dovođenja i zadržavanja, ukoliko je to moguće.
  3. Ministar unutrašnjih poslova može privremeno da ograniči ili zabrani kretanje lica na javnim mestima ili određenim područjima, kao i da naredi pojedinim licima da borave u mestu prebivališta, odnosno boravišta sa obavezom javljanja. Ministar unutrašnjih poslova može da naredi da se izvrši zatvaranje svih prilaza određenom prostoru ili objektu, i onemogući napuštanje tog prostora ili objekta bez odobrenja.
  4. Direktor Bezbednosno-informativne agencije može prema određenim ili pravnim licima da preduzme određene mere kojima se odstupa od načela nepovredivosti tajne pisma i drugih sredstava opštenja i bez odluke nadležnog suda.
  5. Ovlašćeno službeno lice sme ući u tuđi stan i druge prostorije, i bez odluke nadležnog suda, ako je to neophodno radi otkrivanja i hvatanja učinilaca krivičnih dela sa elementom organizovanog kriminala, pronalaženja tragova tih krivičnih dela i predmeta važnih za krivični postupak.
  6. Zabranjuje se pravo na štrajk.
  7. Zabranjuje se sazivanje i održavanje zborova i drugih javnih okupljanja građana koji podležu prethodnoj prijavi Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa Zakonom.
  8. Zabranjuje se političko, sindikalno i drugo delovanje koje ima za cilj ometanje i sprečavanje primene mera za vreme vanrednog stanja.
  9. Zabranjuje se javno obaveštavanje, rasturanje štampe i drugih obaveštenja o razlozima za proglašavanje vanrednog stanja, osim prenošenja zvaničnih saopštenja nadležnih državnih organa. O sprovođenju mere iz stava 1. ove tačke stara se Ministarstvo kulture i javnog informisanja u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
  10. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu