Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Tekst Zakona o primeni Ustavne povelje

I ZAJEDNIČKE ODREDBE

član 1

Ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora (u daljem tekstu: Ustavna povelja) primenjuje se kada je usvoji i proglasi Savezna skupština, u istovetnom tekstu u kome su je prethodno usvojile Skupština Republike Crne Gore i Narodna skupština Republike Srbije, ako u pogledu primene pojedinih odredaba ovim zakonom nije drukčije određeno.

član 2

Odredbe Ustavne povelje koje se odnose na prava i dužnosti institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora primenjuju se od dana njihovog konstituisanja, obrazovanja, odnosno izbora u skladu sa Ustavnom poveljom, osim u slučajevima kad ovim zakonom nije drukčije odredeno.

član 3

Sve institucije državne zajednice Srbija i Crna Gora konstituisaće se, biće obrazovane, odnosno izabrane u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Ustavne povelje.

Danom stupanja na snagu Ustavne povelje organi Savezne Republike Jugoslavije i to: Savezna skupština, predsednik Republike, Savezna vlada, Savezni sud i Savezni ustavni sud do konstituisanja, obrazovanja, odnosno izbora institucija državne zajednice Srbije i Crna Gora, obavljaju poslove u skladu sa Ustavnom poveljom, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Vojska Jugoslavije obavlja poslove do transformacije u Vojsku Srbije i Crne Gore.

Organi Savezne Republike Jugoslavije koji obavljaju poslove u smislu stava 2. ovog člana mogu donositi samo one odluke koje su neophodne za nesmetano funkcionisanje državne zajednice Srbija i Crna Gora, osim u uslovima vanrednog ili ratnog stanja. Ovi organi ne mogu preuzimati dodatne obaveze za državnu zajednicu Srbija i Crna Gora.

član 4

Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama doneće se do konstituisanja Skupstine Srbije i Crne Gore.

II INSTITUCIJE SRBIJE I CRNE GORE

član 5

Države članice donose zakone o izboru poslanika u Skupštini Srbije i Crne Gore u roku od deset dana od dana stupanja na snagu Ustavne povelje.

Predsednik Savezne Republike Jugoslavije u roku od pet dana od dana donošenja zakona iz stava 1. ovog člana raspisuje prve posredne izbore za Skupštinu Srbije i Crne Gore, u skladu sa Ustavnom poveljom.

Poslanik u Skupstini Srbije i Crne Gore ne može biti opozvan od strane Skupštine države članice zbog iznetog stava, ili načina glasanja u Skupštini Srbije i Crne Gore.

član 6

Prvu sednicu Skupstine Srbije i Crne Gore zakazuju predsednik Veća gradana Savezne skupštine, predsednik Veća republika Savezne skupštine, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije i predsednik Skupštine Republike Crne Gore.

Prva sednica Skupštine Srbije i Crne Gore održava se u roku od pet dana od dana izbora poslanika u Skupštinu Srbije i Crne Gore.

Prvom sednicom Skupštine Srbije i Crne Gore predsedava najstariji poslanik.

Na prvoj sednici usvaja se privremeni poslovnik o radu Skupštine Srbije i Crne Gore, biraju se predsednik i potpredsednik Skupštine Srbije i Crne Gore, donosi zakon o izboru predsednika Srbije i Crne Gore i akt o privremenom finansiranju institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora za 2003. godinu.

član 7

Mandat saveznih poslanika u Veću građana i Veću republika Savezne skupštine prestaje verifikacijom mandata poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore.

član 8

Na prvoj sednici Skupštine Srbije i Crne Gore bira se predsednik Srbije i Crne Gore.

član 9

Predsednik Srbije i Crne Gore raspisuje neposredne izbore za poslanike u Skupstinu Srbije i Crne Gore tako da se ti izbori održe istekom roka od dve godine od dana konstituisanja prvog saziva Skupštine Srbije i Crne Gore.

član 10

Predsednik Srbije i Crne Gore, u roku od pet dana od njegovog izbora, predlaže Skupštini Srbije i Crne Gore sastav Saveta ministara.

Skupština Srbije i Crne Gore u roku od 25 dana od dana izbora predsednika Srbije i Crne Gore donosi zakone o organizaciji i načinu rada institucija državne zajednice Srbije i Crne Gore.

Skupstina Srbije i Crne Gore na istoj sednici donosi zakon o Sudu Srbije i Crne Gore i bira sudije ovog suda.

član 11

Vrhovni savet odbrane komanduje Vojskom Srbije i Crne Gore i odlučuje na osnovu odredaba Ustavne povelje od njenog stupanja na snagu.

član 12

Sud Srbije i Crne Gore preuzima sve nerešene predmete i spise Saveznog ustavnog suda i Saveznog suda za koje je nadležan na osnovu Ustavne povelje.

Nerešene predmete Saveznog ustavnog suda i Saveznog suda, koji nisu u nadležnosti Suda Srbije i Crne Gore, preuzimaju i rešavaju ustavni sudovi i redovni sudovi država članica saglasno zakonima država članica.

član 13

Danom stupanja na snagu Ustavne povelje sledeći savezni organi i organizacije postaju organi i organizacije države članice Srbije i nastavljaju rad u skladu sa propisima na osnovu kojih su obrazovani, a koji ce se primenjivati na teritoriji Srbije do donošenja odgovarajućih propisa države članice Srbije:

 1. Narodna banka Jugoslavije;
 2. Savezna uprava carina;
 3. Savezni sanitarni, veterinarski i fitosanitarni inspektorat;
 4. Savezni devizni inspektorat;
 5. Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stecaj i likvidaciju banaka;
 6. Savezna komisija za sprečavanje pranja novca;
 7. Savezna komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržiste.

član 14

Savet ministara državne zajednice Srbije i Crne Gore donosi odluku o fiskalnom agentu u međunarodnim finansijskim organizacijama, uz saglasnost ministarstava finansija i centralnih banaka država članica.

Do konstituisanja Saveta ministara, poslove fiskalnog agenta u međunarodnim finansijskim organizacijama obavlja Savezno ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom, uz saglasnost nadležnih organa država članica.

Stručne i organizacione poslove navedene u stavu 2 ovog člana u prelaznom periodu do definisanja konačnog načina predstavljanja i zastupanja u medunarodnim finansijskim organizacijama obavljaju institucije koje su te poslove obavljale do donosenja ovog zakona.

Funkciju agenta platca, u ime država članica obavljaju Narodna banka Srbije i Centralna banka Crne Gore u skladu sa zaključenim medunarodnim ugovorima.

član 15

Do definisanja njihovog konačnog statusa, sledeći organi i organizacije nastavljaju da obavljaju poslove:

 1. Savezni zavod za biljne i životinjske geneticke resurse;
 2. Savezni hidrometerološki zavod;
 3. Savezni zavod za standardizaciju;
 4. Jugoslovensko akreditaciono telo (JUAT);
 5. Savezni zavod za intelektualnu svojinu;
 6. Savezni zavod za mere i dragocene metale;
 7. Savezni zavod za statistiku;
 8. Savezna uprava za kontrolu letenja
 9. Savezni vazduhoplovni inspektorat;
 10. Plov-put Beograd;
 11. Plov-put Bar;
 12. Jugoslovenski registar brodova Beograd;
 13. Jugoslovenski registar brodova Tivat;
 14. Muzej istorije Jugoslavije
 15. Arhiv Jugoslavije;
 16. Muzej vazduhoplovstva Jugoslavije;
 17. Lučke kapetanije i ispostave;
 18. Nacionalni savet Savezne Republike Jugoslavije za saradnju sa Medunarodnim tribunalom za krivicno gonjenje lica odgovornih za teška krsenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine;
 19. Koordinacioni centar Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju.

član 16

Danom stupanja na snagu Ustavne povelje prestaju sa radom:

 1. Savezni državni tužilac;
 2. Savezno ministarstvo unutrasnjih poslova;
 3. Savezno ministarstvo finansija;
 4. Savezno ministarstvo pravde;
 5. Savezno ministarstvo saobracaja i telekomunikacija;
 6. Savezni budžetski inspektorat;
 7. Savezni upravni inspektorat;
 8. Savezni tržisni inspektorat;
 9. Savezni saobracajni inspektorat;
 10. Vojno pravobranilastvo;
 11. Savezno javno pravobranilastvo
 12. Antimonopolska komisija;
 13. Savezni sekretarijat za informisanje;
 14. Savezni sekretarijat za zakonodavstvo
 15. Savezni sekretarijat za razvoj i nauku;
 16. Savezni sekretarijat za rad, zdravstvo i socijalno staranje;
 17. Savezni sekretarijat za sport i omladinu;
 18. Savezni sekretarijat za vere;
 19. Savezni zavod za informatiku;
 20. Savezni zavod za međunarodnu saradnju u agroindustriji UNIDO Jugoslavija centar;
 21. Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja;
 22. Savezni zavod za socijalno osiguranje;
 23. Savezni zavod za tržiste rada i migracije;
 24. Savezna direkcija za imovinu SRJ;
 25. Savezna direkcija za robne rezerve;
 26. Agencija za promociju i podsticanje agrarnog izvoza;
 27. Agencija za istraživanje medija i odnosa sa javnoscu;
 28. Služba za zajedničke poslove Savezne vlade i saveznih organa uprave;
 29. Avio-služba i
 30. Služba protokola.

član 17

Danom stupanja na snagu Ustavne povelje prestaju sa radom i drugi savezni organi, organizacije, službe, stalna i povremena stručna i savetodavna radna tela i komisije, koji nisu navedeni u cl. 13. 15. i 16. ovog zakona.

Savet ministara može da odluči da pojedine službe i grupe poslova iz okvira nadležnosti savezne zajednice Srbija i Crna Gora koje su obavljali organi, organizacije ili službe navedene u članu 15. i 16. ovog zakona budu preuzete od strane institucija državne zajednice Srbije i Crne Gore.

Sporazumom država članica može se utvrditi potreba da pojedini organi, organizacije ili službe, uključujući i one koje su navedene u članu 15. i 16. ovog zakona, nastavljaju obavljaju poslove. Sporazumom država članica može se utvrditi da ovi organi, organizacije ili službe nastavljaju da obavljaju poslove kao zajednički organi, organizacije ili službe država članica.

Preduzeća, finansijske organizacije ili ustanove u kojima Savezna Republika Jugoslavija, odnosno njeni organi, organizacije ili službe imaju osnivačka prava nastavljaju radom, ako Savet ministara ne predloži njihovu likvidaciju.

Ako preduzeća, finansijske organizacije ili ustanove iz stava 4. ovog člana nastavljaju rad, osnivačka prava će se urediti sporazumom država članica.

član 18

Pojedine poslove saveznih ministarstava, drugih saveznih organa i organizacija i službi Savezne vlade koji prestaju da rade, a koji su, saglasno odredbama Ustavne povelje, u nadležnosti državne zajednice Srbije i Crne Gore, do izbora Saveta ministara obavljaju:

 1. Savezno ministarstvo za inostrane poslove preuzima poslove:
  • svih saveznih ministarstava, drugih saveznih organa i organizacija, u delu koji se odnosi na vodenje pregovora i zaključivanje medunarodnih ugovora u kojima je državna zajednica Srbije i Crne Gore, kao subjekt međunarodnog prava, ugovorna strana, izuzev poslova vezanih za medunarodne ugovore iz nadležnosti ekonomskih odnosa sa inostranstvom;

  • svih saveznih ministarstava, drugih saveznih organa i organizacija, u delu koji se odnosi na prava i obaveze koje proizilaze iz članstva u medunarodnim globalnim i regionalnim organizacijama, za čije članstvo je preduslov međunarodni subjektivitet državne zajednice Srbija i Crna Gora.

 2. Savezno ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom preuzima poslove svih saveznih ministarstava, drugih saveznih organa i organizacija, u delu koji se odnosi na ekonomske odnose sa inostranstvom iz nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora.

 3. Savezno ministarstvo privrede i unutrasnje trgovine preuzima poslove:
  • Saveznog tržisnog inspektorata, u delu koji se odnosi na vršenje upravnog nadzora radi sprečavanja i ukidanja prepreka slobodnom kretanju ljudi, robe, usluga i kapitala u okviru državne zajednice Srbije i Crne Gore.

  • Antimopolske komisije, u delu koji se odnosi na sprečavanje nastajanja i prestanak postojanja monopolskog ponašanja ili takvog položaja unutar zajedničkog tržišta državne zajednice Srbije i Crne Gore.

 4. Savezno ministarstvo nacionalnih i etnickih zajednica preuzima poslove:
  • Saveznog ministarstva pravde, u delu koji se odnosi na ostvarivanje i praćenje ustavnom poveljom, medunarodnim ugovorima i zakonima zajemčene slobode i prava čoveka i gradanina i ekstradiciju;

  • Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, u delu koji se odnosi na strance, odnosno migracionu politiku, useljavanje i davanje azila, putne isprave, odnosno vizni režim i državnu granicu, odnosno integrisanu graničnu upravu.

 5. Generalni sekretarijat Savezne vlade preuzima poslove:
  • Saveznog ministarstva finansija, u delu koji se odnosi na poslove finansijske službe, u vezi sa pripremom dokumentacije za izvršenje rashoda institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora, preko trezora države članice;

  • Saveznog ministarstva pravde, u delu koji se odnosi na: imovinu državne zajednice Srbija i Crna Gora koja je potrebna za funkcionisanje njenih institucija, a s tim u vezi, i odgovarajuće poslove Direkcije za imovinu SRJ, poslove zaštite te imovine u postupcima koji se vode pred sudovima i drugim državnim organima od Saveznog javnog pravobranilaštva, kao i poslove u postupku sprovođenja Sporazuma o sukcesiji i funkcije i organizaciju institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora i položaja zaposlenih u njima;

  • Saveznog upravnog inspektorata, u delu koji se odnosi na vršenje unutrašnje kontrole, odnosno upravnog nadzora nad zakonitošću upravnog postupanja i usklađenim delovanjem ministarstava Saveta ministara i drugih institucija koje odlučuju primenom upravnog postupka i postupanje u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju;

  • Saveznog sekretarijata za zakonodavstvo, u delu koji se odnosi na: obezbedenje metodološkog jedinstva u pripremi zakona koje predlaže Savet ministara i propisa koje u skladu sa zakonskim ovlašćenjima donosi; izgradnju i unapređenje zakonodavnog sistema državne zajednice Srbija i Crna Gora i staranje o objavljivanju propisa u službenom glasilu;

  • Saveznog sekretarijata za informisanje, u delu koji se odnosi na: obavestavanje domace javnosti o radu Saveta ministara i njegovih ministarstava i analiziranje izveštavanja domaćih i stranih sredstava informisanja o radu Saveta ministara i njegovih ministarstava i njihovo upoznavanje sa analiziranim stanjem;

  • Saveznog zavoda za informatiku, u delu koji se odnosi na izgradnju i unapređenje informacionog sistema državne zajednice Srbija i Crna Gora, pružanjem informatičke podrske za rad Saveta ministara, njegovih ministarstava i službe i njihovim povezivanjem sa drugim institucijama državne zajednice Srbija i Crna Gora i državnim organima država članica;

  • Službe za zajedničke poslove Savezne vlade i saveznih organa uprave;

  • Avio-službe i

  • Službe protokola.

Generalni sekretarijat Savezne vlade vrši nadzor nad obavljanjem poslova iz tačke 5. ovog člana. Poslove vojnog pravobranioca preuzima Savezno ministarstvo za odbranu.

član 19

Institucije državne zajednice Srbije i Crne Gore, odnosno državni organi države članice u čiji delokrug prelaze poslovi organa i organizacija SRJ ili Saveznog ministarstva, drugog saveznog organa ili organizacije ili službe Savezne vlade, istovremeno sa preuzimanjem poslova preuzimaju i zaposlene, koji su na dan stupanja na snagu Ustavne povelje bili raspoređeni na radna mesta na kojima se obavljaju poslovi koji se preuzimaju, odnosno koji su neposredno radili na tim poslovima.

Zaposleni koji ne budu preuzeti u institucije državne zajednice ili u državne organe država članica ostvaruju prava iz radnog odnosa najduže godinu dana od dana prestanka potrebe za njihovim radom.

Saveznim poslanicima u Saveznoj skupstini i licima koja po odredbama saveznog zakona u trenutku stupanja na snagu Ustavne povelje imaju status izabranog državnog funkcionera, a kojima prestaje mandat, odnosno funkcija, konstituisanjem institucija državne zajednice Srbije i Crne Gore, ili izborom novih funkcionera, pripada pravo na plate do ispunjena uslova na penziju ili rešavanje svog radnog pravnog statusa, ali najduže godinu dana od dana prestanka mandata, odnosno funkcije.

USKLAĐIVANJE PROPISA SA USTAVNOM POVELJOM

član 20

Savezni zakoni i drugi savezni propisi iz oblasti koje su prema Ustavnoj povelji u nadležnosti institucija Srbije i Crne Gore, primenjuju se kao pravni akti državne zajednice Srbije i Crne Gore, osim u delovima koji su u suprotnosti sa odredbama Ustavne povelje.

Države članice uskladiće svoje ustave sa Ustavnom poveljom i ratifikovanim međunarodnim ugovorima državne zajednice Srbija i Crna Gora, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Ustavne povelje.

Institucije državne zajednice Srbije i Crne Gore dužne su da propise iz stava 1. ovog člana usklade sa Ustavnom poveljom najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Ustavne povelje.

Države članice dužne su da usklade svoje zakone i druge propise sa Ustavnom poveljom, ratifikovanim međunarodnim ugovorima državne zajednice Srbija i Crna Gora i zakonima državne zajednice Srbija i Crna Gora, do 31. decembra 2003. godine.

Akti iz stava 1. ovog člana, koji nisu iz oblasti u kojima je Ustavnom poveljom utvrđena nadležnost Srbije i Crne Gore, primenjuju se posle stupanja na snagu Ustavne povelje kao opšti akti država članica, dok ih njihovi nadležni organi ne stave van snage, osim u delovima koji su u suprotnosti sa odredbama Ustavne povelje, izuzev u oblastima koje su već regulisane propisima države članice.

Po svom konstituisanju Skupština Srbije i Crne Gore obrazuju posebnu komisiju radi staranja o usklađivanju propisa Srbije i Crne Gore sa Ustavnom poveljom.

Komisija iz stava 6. ovog člana predlaže program usklađivanja, vodeći računa o rokovima utvrđenim ovim zakonom i o hitnosti regulisanja posebnih odnosa.

III IMOVINA

član 21

Zakonom o imovini državne zajednice Srbije i Crne Gore utvrdiće se imovina državne zajednice koja je neophodna za funkcionisanje njenih institucija i Vojske Srbije i Crne Gore, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Ustavne povelje.

Države članice i državna zajednica će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Ustavne povelje obrazovati komisiju koja će utvrditi predlog obima imovine iz stava 1. ovog člana kao i obima, strukture i načina raspodele preostale imovine.

Komisiju iz stava 2. ovog člana čine predstavnici Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Crne Gore i Saveta ministara državne zajednice Srbije i Crne Gore i centralnih banaka država članica, u roku od 90 dana od dana formiranja dostaviti predlog na usvajanje Skupštini Srbije i Crne Gore.

Do okončanja postupka iz stava 3. ovog člana institucije državne zajednice, institucije koje obavljaju poslove institucija državne zajednice u prelaznom periodu, kao i Vojska Srbije i Crne Gore, ne mogu raspolagati nepokretnostima koje su u momentu usvajanja Ustavne povelje imovina SRJ.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

član 22

Svi rokovi utvrđeni Ustavnom poveljom počinju da teku od dana stupanja na snagu Ustavne povelje.

član 23

Zakon o zastavi državne zajednice Srbija i Crna Gora doneće se u roku od 60 dana od dana konstituisanja Skupstine Srbije i Crne Gore.

Zakon o grbu i himni državne zajednice Srbije i Crna Gora donosi se do kraja 2003. godine.

član 24

Vojni pravosudni organi nastavljaju sa radom do donošenja zakona iz člana 66. Ustavne povelje.

Zakon iz stava 1. ovog člana doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Ustavne povelje.

član 25

Lica koja su stekla jugoslovensko državljanstvo do stupanja na snagu Ustavne povelje zadržavaju to državljanstvo i pravo na korišćenje postojećih javnih isprava do donošenja zakona kojim ce se urediti ova materija.

član 26

Pečati i stambilji koje koriste savezni organi i organizacije primenjuju se do donošenja propisa o novim pečatima i štambiljima.

član 27.

Sadašnji novac, hartije od vrednosti i drugi dokumenti važe i posle stupanja na snagu Ustavne povelje, a oznake na njima menjaju se prilikom novih emisija, odnosno novih izdanja.

član 28

Danom stupanja na snagu ovog zakona naziv službenog glasila Savezne

Republike Jugoslavije menja se i glasi: "Službeni list Srbije i Crne Gore".

član 29

Ovaj zakon usvaja se i proglasava u Skupštini Savezne Republike Jugoslavije u istovetnom tekstu u kome su ga prethodno usvojile Narodna skupština Republike Srbije i Skupština Republike Crne Gore i stupa na snagu danom stupanja na snagu Ustavne povelje.Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu