Činjenice o Srbiji

| Vesti | Činjenice | Vlada | Tranzicija | Pretraga | English 


 
 
 
 
 
 
   
 

Print

 

  Naslovna > Činjenice o Srbiji > Ustav
 
    

Ustav

USTAVNI ZAKON ZA SPROVOĐENjE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu Amandmana HLVII tačka 9. na Ustav Socijalističke Republike Srbije. Skupština Republike Srbije na zajedničkoj sednici svih veća, 28. septembra 1990. godine, donela je

O D L U K U

O PROGLAŠENjU USTAVNOG ZAKONA ZA SPROVOĐENjE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE

Proglašava se Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije, koji je donela Skupština Republike Srbije na zajedničkoj sednici svih veća 28. septembra 1990. godine.

RS broj 2

U Beogradu, 28. septembra 1990. godine

Skupština Republike Srbije

Predsednik Skupštine,

Zoran Sokolović, s.r.

USTAVNI ZAKON ZA SPROVOĐENjE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE

1. Primena Ustava Republike Srbije

Član 1.

Ustav Republike Srbije primenjuje se danom kada ga proglasi Skupština Socijalističke Republike Srbije, ako u pogledu primene pojedinih njegovih odredaba nije Ustavom i ovim zakonom drugačije određeno.

2. Primena odredaba Ustava o republičkim organima

Član 2.

Odredbe Ustava koje se odnose na prava i dužnosti republičkih organa, organizacija i službi, primenjuju se od dana njihovog obrazovanja po odredbama Ustava.

Član 3.

Izbori za narodne poslanike u Narodnoj skupštini održaće se od 31. decembra 1990. godine.

Prve izbore za narodne poslanike raspisaće predsednik Skupštine Republike Srbije. Prvo zasedanje Narodne skupštine počeće najkasnije u roku od 20 dana od dana izbora narodnih poslanika. Prvo zasedanje Narodne skupštine saziva predsednik Skupštine Republike Srbije najkasnije sedam dana od dana održanih izbora za narodne poslanike.

Prvom sednicom Narodne skupštine, do izbora predsednika Narodne skupštine, rukovodi najstariji narodni poslanik.

Prvo zasedanje Narodne skupštine traje do izbora vlade, donošenja buxeta Republike i donošenja zakona o vladi, ministarstvima, drugim organima uprave i posebnim organizacijama, zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike, zakona o lokalnoj samoupravi i zakona o merama za slučaj vanrednog stanja.

Mandat delegata u Skupštini Republike Srbije prestaje danom verifikacije mandata narodnih poslanika izabranih u Narodnu skupštinu.

Član 4.

Izbor predsednika Republike održaće se istovremeno sa izborima za narodne poslanike u Narodnoj skupštini. Prve izbore za predsednika Republike raspisaće predsednik Skupštine Republike Srbije.

Član 5.

Predsednik Republike polaže zakletvu i stupa na dužnost na dan konstituisanja Narodne skupštine.

Član 6.

Postupak izbora predsednika i potpredsednika Vlade i ministara otpočeće na dan konstituisanja Narodne skupštine. Vlada će se konstituisati i početi sa radom na dan kada se izaberu njeni Članovi.

Član 7.

Izbor predsednika i sudija Ustavnog suda Srbije izvršiće se na prvom redovnom zasedanju Narodne skupštine. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom doneće se istovremeno sa izborom predsednika i sudija Ustavnog suda.

Član 8.

Sudovi, javna tužilaštva, javna pravobranilaštva i društveni pravobranioci samoupravljanja nastavljaju sa raom do usklađivanja s Ustavom propisa kojima su uređeni njihova organizacija i rad, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Izbor sudija i nosilaca drugih pravosudnih funkcija izvršiće se danom određenim odgovarajućim propisima, a najkasnije u roku od dve godine od dana proglašenja Ustava.

Član 9.

Savet Republike i republički društveni saveti prestaju sa radom danom konstituisanja Narodne skupštine.

Član 10.

Organizacije koje obavljaju delatnosti, odnosno poslove od posebnog društvenog interesa, nastaviće sa radom kao javne službe, od dana usklađivanja propisa u odgovarajućoj oblasti.

Član 11.

Danom stupanja na snagu ovog zakona, naziv službenog glasila Republike Srbije menja se i glasi: "Službeni glasnik Republike Srbije".

3. Primena odredaba Ustava o organima autonomnih pokrajina

Član 12.

Do dana stupanja na snagu statuta autonomne pokrajine, pokrajinski organi i drugi organi u autonomnoj pokrajini nastavljaju sa radom u skladu sa odgovarajućim odredbama ustava socijalističkih autonomnih pokrajina.

Danom konstituisanja Narodne skupštine i stupanja na dužnost predsednika Republike, organi autonomne pokrajine nastavljaju rad u skladu s Ustavom.

Danom prestanka sa radom predsedništva socijalističke autonomne pokrajine,

Člana predsedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz autonomne pokrajine, u slučajevima predviđenim Ustavom SFRJ, zamenjuju predsednik pokrajinske skupštine.

Član 13.

Skupština Republike Srbije doneće privremenu statutarnu odluku Autonomne pokrajine Kosova i Metohije i raspisati neposredne i tajne izbore za Skupštinu Pokrajine, po odredbama Ustava i privremene statutarne odluke.

Novoizabrana skupština Autonomne pokrajine Kosova i Metohije doneće statut Pokrajine.

4. Primena odredaba Ustava o opštinskim organima i organima grada Beograda

Član 14.

Do dana konstituisanja Narodne skupštine, organi opštine, odnosno grada Beograda, nastavljaju sa radom u skladu sa odgovarajućim odredbama Ustava Socijalističke Republike Srbije i statuta opštine, odnosno grada Beograda.

Danom konstituisanja Narodne skupštine, skupština opštine i njeni organi, odnosno Skupština grada Beograda i njeni organi, nastavljaju rad u skladu s Ustavom, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Statut opštine, odnosno grada Beograda mora se doneti, a izbori za skupštinu opštine, odnosno Skupštinu grada Beograda moraju se raspisati u roku od 60 dana od dana donošenja zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.

Član 15.

Međuopštinske regionalne zajednice prestaju sa radom danom stupanja na snagu zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.

5. Trajanje mandata i prava nosilaca javnih funkcija

Član 16.

Licu izabranom, odnosno imenovanom na javnu ili drugu društvenu funkciju u republičkom organu, organizaciji ili službi ili drugom organu, organizaciji ili službi u Republici, prestaje mandat danom prestanka rada organa, organizacije ili službe, odnosno danom izbora odgovarajućeg funkcionera, u skladu s Ustavom.

Lice iz stava 1. ovog ćlana, po prestanku funkcije, ima prava utvrđena propisima koji važe na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Rukovodeći radnici i radnici u republičkom organu, organizaciji ili službi ili drugom organu, organizaciji ili službi u Republici, koji posle prestanka rada organa, organizacije ili službe ne budu preuzeti u novi organ, organizaciju ili službu obrazovane u skladu s Ustavom Republike Srbije, imaju prava utvrđena propisima koji važe na dan stupanja na snagu ovog zakona.

6. Usklađivanje propisa s Ustavom

Član 17.

Republički zakoni i drugi republički propisi ostaju na snazi do njihovog usklađivanja s Ustavom u rokovima određenim ovim zakonom, ako po ovom zakonu ne prestaju da važe.

Član 18.

Pokrajinski zakoni i drugi pokrajinski propisi i propisi organa i organizacija drugih društveno - političkih zajednica u Republici ostaju na snazi do usklađivanja, odnosno donošenja odgovarajućih republičkih zakona i drugih republičkih propisa, u skladu s Ustavom.

Član 19.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1.Ustavni zakon za sprovođenje amandmana I do VIII na Ustav SR Srbije ("Službeni glasnik SRS", broj 41/81);

2.Ustavni zakon za sprovođenje amandmana IX do XIX na Ustav SR Srbije ("Službeni glasnik SRS", br. 11/89, 30/89, 38/89, 51/89, 59/89, 13/90 i 32/90);

3.Zakon o izborima ("Službeni glasnik SRS", br. 38/89 i 41/89);

4.Zakon o izbornim jedinicama za izbor delegata u Skupštini SR Srbije ("Službeni glasnik SRS", broj 38/89).

Na dan proglašenja Ustava, Skupština Republike Srbije doneće zakon o izboru narodnih poslanika, zakon o izboru predsednika Republike i zakon o izbornim jedinicama za izbor narodnih poslanika.

Član 20.

Postupak za utvrđivanje grba, zastave i himne Republike Srbije sprovešće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Do utvrđivanja novih državnih simbola koristiće se državni simboli utvrđeni u Ustavu Socijalističke Republike Srbije.

Član 21.

U roku od šest meseci od dana konstituisanja Narodne skupštine uskladiće se s Ustavom:

1.Zakon o opštenarodnoj odbrani ("Službeni glasnik SRS", br. 43/89 i 53/89);

2.Zakon o unutrašnjim poslovima ("Službeni glasnik SRS", br. 30/89, 35/89 i 9/90);

3.Zakon o redovnim sudovima ("Službeni glasnik SRS", br. 45/89 i 57/89);

4.Zakon o sudovima udruženog rada ("Službeni glasnik SRS", br. 32/75, 7/82, 16/83, 46/84, 44/86 i 37/90);

5.Zakon o samoupravnim sudovima ("Službeni glasnik SRS", broj 45/89);

6.Zakon o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik SRS", broj 45/89);

7.Zakon o javnom pravobranilaštvu ("Službeni glasnik SRS", br. 6/77, 18/81, 7/82, 46/84, 44/86 i 37/90);

8.Zakon o društvenom pravobraniocu samoupravljanja ("Službeni glasnik SRS", br. 42/75, 24/82, 46/84, 44/86 i 37/90);

9.Zakon o izboru nosilaca funkcija koje bira ili imenuje Skupština SR Srbije ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89 i 43/90);

10.Zakon o privremenim merama za društvenu zaštitu samoupravnih prava i društvene svojine ("Službeni glasnik SRS", br. 49/89 i 54/89);

11.Zakon o međunarodnoj saradnji SR Srbije ("Službeni glasnik SRS", broj 43/89);

12.Krivični zakon Socijalističke Republike Srbije ("Službeni glasnik SRS", br. 26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 i 21/90).

U istom roku doneće se zakon o službenoj upotrebi srpskohrvatskog jezika i njegovih pisama i o službenoj upotrebi jezika narodnosti.

Član 22.

Do 31.decembra 1991.godine uskadiće se s Ustavom i ostali republički zakoni koji nisu u skladu s ovim ustavom.

Član 23.

Republički propisi doneti za izvršavanje republičkih zakona koji će se uskladiti sa odredbama Ustava, uskladiće se istovremeno sa usklađivanjem republičkih zakona.

7. Ostale odredbe

Član 24.

Prava stečena na osnovu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ne mogu se oduzeti ni ograničiti.

8. Završna odredba

Član 25.

Ovaj zakon stupa na snagu kada ga proglasi Skupština Republike Srbije.

ZAKON O IZBORU PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Na osnovu Amandmana XXXIX tačka 7. na Ustav Socijalističke Republike Srbije, a u vezi sa

Članom 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije, donosim

U K A Z

O PROGLAŠENjU ZAKONA O IZBORU PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Proglašava se Zakon o izboru predsednika Republike, koji je donela Skupština Republike Srbije na sednici Veća udruženog rada 28. septembra 1990. godine, na sednici Veća opština 28. septembra 1990. godine i na sednici Društveno-političkog veća 28. septembra 1990. godine.

RS broj 3

U Beogradu, 28. septembra 1990. godine

Skupština Republike Srbije
Predsednik Skupštine
Zoran Sokolović, s.r.

ZAKON O IZBORU PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Član 1.

Izbor, odnosno opoziv predsednika Republike Srbije ( u daljem tekstu: predsednik Republike) obavlja se na osnovu shodne primene odredaba Zakona o izboru narodnih poslanika, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 2.

Predsednika Republike biraju svi građani Republike sa opštim biračkim pravom.

Član 3.

Za predsednika Republike može biti predložen građanin Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji Republike.

Kandidate za predsednika Republike mogu predlagati, posebno ili zajedno, političke stranke i druge političke organizacije i 100 birača.

Član 4.

Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Narodne skupštine.

Član 5.

U postupku izbora i opoziva predsednika Republike, sve poslove izborne komisije izborne jedinice obavlja Republička izborna komisija.

Član 6.

Za predsednika Republike izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali, ako je na izbore izašla najmanje polovina od ukupnog broja birača u Republici.

Član 7.

Ako nijedan kandidat u prvom krugu glasanja ne dobije potreban broj glasova utvrđen u Članu 6. ovog zakona, glasanje se ponavlja u roku od 15 dana.

Član 8.

Na ponovljenom glasanju učestvuje najmanje dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova, ili više kandidata koji su dobili jednak i istovremeno najveći broj glasova u prvom krugu glasanja.

Član 9.

Na ponovljenom glasanju za predsednika Republike izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali,ako je na izbore izašla najmanje polovina od ukupnog broja birača u Republici.

Ako u drugom krugu glasanja nijedan kandidat ne dobije potreban broj glasova, ceo izborni postupak se ponavlja.

Član 10.

Predsednik Republike može biti opozvan.

Član 11.

Postupak za opoziv predsednika Republike pokreće Narodna skupština, ako se o tome izjasni dve trećine od ukupnog broja narodnih poslanika.

Član 12.

Postupak za opoziv sprovodi se na način na koji se vrši izbor predsednika Republike.

Član 13.

Predsednik Republike je opozvan ako je za njegov opoziv glasala većina od ukupnog broja upisanih birača u Republici.

Član 14.

Izbore za predsednika Republike u 1990. godini raspisaće predsednik Skupštine Republike Srbije. Ovi izbori održavaju se na dan izbora za narodne poslanike. Izbori za predsednika Republike održaće se u istoj prostoriji u kojoj se vrši izbor narodnih poslanika, ali sa odvojenom biračkom kutijom.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

   Copyright © 2024 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu